goldmillionaire.net
caps lock

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

1. Bevezetés

 

A jogviszony alanyai:

A Programgazda (üzemeltető): a Gold Millionaire, vagy „Üzemeltető” (továbbiakban: Üzemeltető).

A Tag (Felhasználó): az a természetes személy, valamint az a jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező és üzletszerű tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, aki a Gold Millionaire aranyvásárlási programmal egyetért és ennek érdekében Felhasználóként regisztrálta magát és a regisztrációs eljárás keretében az Üzemeltető szabályzatait elfogadta.

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek vagy „ÁSZF” hatályos szövege a Gold Millionaire és a tagjai közötti megállapodás lényeges részét képezik. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori „ÁSZF” tartalmát módosítsa. A tagok kötelessége (a továbbiakban: Tagok), hogy a jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek aktuális változatát elolvassák, megértsék, betartsák, továbbá a szerint járjanak el.
 

Az ÁSZF magában foglalja a Gold Millionaire és a Tagok között létrejött teljes megállapodás tartalmát. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szereplő esetleges ígéretek, jóváhagyások, ajánlatok vagy egyéb információk érvénytelenek, ezekhez joghatások és következmények nem fűződhetnek.

 

1.1. Az ÁSZF célja

A Gold Millionaire egy olyan programot működtet, amely program célja, hogy tagjait segítse a hagyományos befektetési arany forgalmazó cégek kondícióinál kedvezőbb feltételek mellett befektetési aranyat vásárolni, olyan módon, hogy a Mátrix Gold Utalvány(ok)al rendelkező tagoknak a programban való részvétele során bónusz pontjai generálódnak, amit az alábbi célokra használhat fel:

- befektetési aranyat vásárolhat belőle a Gold Millionaire Webshopjában;

- újabb Mátrix Gold Utalvány(ok)at vásárolhat, annak érdekében, hogy több bónusz pontjai keletkezzenek.

A Gold Millionaire a jelen ÁSZF-et azzal a céllal hozta létre, hogy egyértelműen megfogalmazza az Üzemeletető társaság és a programban részt vevő tagok kapcsolatát, és meghatározzon egy elfogadható üzleti magatartási normát.
 

A Gold Millionaire tagjai kötelesek megfelelni az ÁSZF valamennyi rendelkezésének és feltételének. A Gold Millionaire az ÁSZF-et saját belátása szerint bármikor módosíthatja. Az ÁSZF elfogadásával a tag kinyilvánítja, hogy a jelen ÁSZF-ben összefoglalt információkat teljes körűen megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek tartja.

 

1.2. Az ÁSZF módosításai

Tekintettel a jogi és gazdasági feltételek folyamatos változásaira a Gold Millionaire fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et időről-időre saját belátása szerint, - de elsősorban a cégcsoport azon érdekeit figyelembe véve melyek a minél hatékonyabb működést segítik - módosítsa. A tagfelvételi kérelem és az ÁSZF elfogadásával a tag beleegyezését adja valamennyi módosításhoz. A módosítások a tagok erről való értesítésének időpontjában lépnek hatályba. A módosításról szóló közlemény a Gold Millionaire hivatalos anyagaiban jelenik meg. A Gold Millionaire minden tagnak eljuttatja a módosítás egy-egy teljes másolatát, vagy az alábbiak közül választ egy vagy több értesítési módot:

 1. közzététel az Üzemeltető hivatalos honlapján;

(2) elektronikus levél;

 1. a Gold Millionaire jelentéseiben történő közzététel;

 2. rendkívüli levelezés útján.

A fentieken túlmenően, a bónusz pontok vagy jutalékfizetések elfogadásával a tag a módosításokhoz teljes egészében hozzájárul.

 

1.3. Késedelem, vis maior

A Gold Millionaire nem felel semmi olyan hibáért, amely harmadik szolgáltató magatartásából, üzemzavarából következik be. Kifejezetten nem vállal felelősséget például az Internetes szolgáltató hibájáért, a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibákért vagy a Felhasználónak felróható okból. Vis maior esetén a Gold Millionaire nem vállal felelősséget az esetleges késedelmekért vagy a teljesítés elmulasztásáért. A Gold Millionaire vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, bank vagy pénzügyi szolgáltatói csőd, hyperinfláció, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, a haláleset, valamely fél beszerzési forrásainak korlátozásai vagy a jogszabályi változások.

Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek.

 

1.4. Részleges érvénytelenség

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyére egy olyan rendelkezés kerül, amely a felek akaratához a legközelebb áll.

 

1.5. Lemondási nyilatkozat

A Gold Millionaire semmilyen esetben nem mond le azon jogáról, hogy ragaszkodjon az ÁSZF teljesítéséhez, és megkövetelje a tagok ügykezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartását. Amennyiben a Gold Millionaire elmulasztja a jelen ÁSZF alapján fennálló valamely jogának vagy jogkörének gyakorlását, vagy azon jogának gyakorlását, hogy a tagoktól megkövetelje valamely kötelezettségük vagy az ÁSZF valamely rendelkezésének szigorú betartását, továbbá amennyiben a felek bizonyos szokásai vagy gyakorlata eltér a jelen ÁSZF-től, mindez nem minősül lemondási nyilatkozatnak a Gold Millionaire azon jogára nézve, hogy az ÁSZF pontos teljesítését megkövetelje.

A Gold Millionaire lemondási nyilatkozata kizárólag írásban érvényes, az erre külön felhatalmazott képviselőjének aláírásával. A Gold Millionaire lemondási nyilatkozata valamely tag által elkövetett konkrét szabálysértésre vonatkozóan vagy az ÁSZF valamely rendelkezésével kapcsolatban nem érinti a Gold Millionaire esetleges későbbi szabálysértésekkel kapcsolatos igényét, és nem érinti (vagy nem gátolja) a többi tag jogait és kötelezettségeit. Hasonlóképpen nem érinti (vagy nem gátolja meg) szabályszegés esetén a Gold Millionaire igényérvényesítésének késedelme vagy elmulasztása a Gold Millionaire ezen vagy bármely későbbi szabálysértés esetén fennálló jogait.

 

1.6. Felelősségkorlátozás

A Gold Millionaire anyavállalata, ügyvezetői, munkatársai, tulajdonosai és résztulajdonosai, alkalmazottai, kedvezményezettjei, jogutódjai és képviselői (a továbbiakban együtt: "kapcsolt felek"), semmilyen módon nem felelnek a tagok elmaradt hasznáért, közvetett, közvetlen, járulékos vagy következményes káraiért, vagy egyéb veszteségeiért, amelyeket a tagok a következő körülmények miatt szenvednek el, valamint a tagok a fenti igények tekintetében mentesítik a Gold Millionaire-t és a kapcsolt feleket, és mindezen igényükről lemondanak:
 

 1. ha a tag megszegte az ÁSZF-et;

 2. ha egy tag pontatlan vagy hamis adatokat vagy információkat adott meg;

 3. ha egy tag elmulaszt továbbítani a Gold Millionaire számára olyan információkat vagy adatokat, amelyek a Vállalat ügyvitele szempontjából lényegesek.

 

A tagság feltételei

2.1. Új tagok felvétele

A kérelmezők a http://goldmillionaire.net/ weboldalon, a Gold Millionaire honlapján történő regisztrációval kérhetik tagsági felvételüket. Az online jelentkezések az online kérelem szabályszerű kitöltésével, az ÁSZF tudomásul vételével, továbbá a kérelem Gold Millionaire által történő elfogadásával és visszaigazolásával lépnek hatályba. A Gold Millionaire aranyvásárlási rendszerbe a regisztráció ingyenes, viszont csak ajánlón keresztül lehetséges.

 

2.2. A tagok kötelezettségei

A tag a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására. A tag köteles tartózkodni a többszöri regisztrálástól. A tag köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, kommunikációtól, ami sérti más felhasználók jogait, valamint az Üzemeltető jó hírnévhez való jogát. A tag kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt az Üzemeltető szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A tag köteles a weboldal működését a weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.
 

A tag semmilyen módon nem jogosult az Üzemeltetőt, mint üzleti partnerét megjeleníteni, lógóját, arculatát felhasználni. Az Üzemeltető által működtetett rendszer használatával valamint az Üzemeltető által szervezett rendezvényeken az Üzemeltető érdekkörén kívül eső cégek reklámozása TILOS. A tag nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. Köteles tartózkodni a weboldal visszafejtésétől, mások személyes adatainak kifürkészésétől. Abban az esetben, ha a tag weboldalt üzemeltet és az Üzemeltető honlapjára a tag webirodájában található marketing anyagok használatától eltérő módon kívánja felhívni a figyelmet, vagy ott az Üzemeltetőre vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles az Üzemeltető írásos hozzájárulását kérni. írásbeli hozzájárulás hiányában az Üzemeltető megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult. A tag semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy az Üzemeltető nevében tesz ajánlatot.

 

A tag köteles az Üzemeltetővel együttműködni, részére minden, az Üzemeltető által kért tájékoztatást, adatot, dokumentumot megadni, ha az a weboldal működéséhez és a tag gondosabb kiszolgálásához szükséges. A tag jogosult saját személyes adatainak módosítására, de kizárólag oly módon, hogy az ne sértse az ÁSZF-ben és egyéb dokumentumokban rögzített szabályokat. Az alapadatok közül az ingyenes regisztrációt követően a vezeték- és utónév, a születési dátum nem változtatható csak az Üzemeltető által. A tag jogosult a webirodájában elérhető és az Üzemeltető által előre megszerkesztett ajánló leveleket saját felelősségére és nevében harmadik személyeknek megküldeni. A tag ezen ajánló leveleket kizárólag olyan személyeknek küldheti meg a saját nevében, akiknek az elektronikus levelezési címéhez legálisan jutott hozzá. A tag tudatában van annak, hogy ezen ajánló levelek megküldésekor az informatikai rendszer, mint feladót őt tünteti fel, amihez kifejezetten hozzájárul. A tag a weboldalt kizárólag jóhiszeműen és a rendeltetésének megfelelően jogosult használni. A gondatlanságból eredően bekövetkezett szabálysértéseket az Üzemeltető ugyanúgy jogosult szankcionálni, mint ha az szándékos magatartásból következett volna be.

 

2.3. A tagság előnyei

Miután a Gold Millionaire elfogadja a kérelmet, a közös programból származó előnyök rendelkezésre állnak.

A rendszer célja, hogy tagjait segítse a hagyományos befektetési arany forgalmazó cégek kondícióinál kedvezőbb feltételek mellett befektetési aranyat vásárolni, olyan módon, hogy a tagnak a rendszerből bónusz pontjai generálódnak, amit az alábbi célokra használhat fel:

- befektetési aranyat vásárolhat belőle a Gold Millionaire Webshopjában;

- újabb Mátrix Gold Utalvány(ok)at vásárolhat, annak érdekében, hogy több bónusz pontjai keletkezzenek.

 

3. A Gold Millionaire arany vásárlási program működése

 

A tagok kötelesek betartani a Gold Millionaire Program rendelkezéseit a hivatalos Gold Millionaire szabályzatokban foglaltaknak megfelelően.

 

3.1. Start Utalvány Pontok vásárlása

A tagok a Gold Millionaire weboldalán való regisztrációt követően jogosultak Start Utalvány Pontok (Start Voucher Point) vásárlására. Egy Start Utalvány Pont ára 1 euró. A Start Utalvány Pontok vásárlása banki átutalással vagy a Gold Millionaire számlavezető bankjaiban pénztári befizetéssel lehetséges. Az átutalás közleményébe a tagnak fel kell tüntetnie a regisztrációs számát, ez alapján azonosítja a Gold Millionaire adminisztrátora és írja jóvá számára a webirodában a Start Utalvány pontjait. Amennyiben a tag átutalása után a Gold Millionaire Ltd. számlavezető bankja bankköltséget számol fel, ez levonásra fog kerülni a Start Utalvány Pontok egyenlegéből.


A Start Utalvány Pontok vásárlásáról a Gold Millionaire Ltd. számlát állít ki, amit e-mailben megküld a tagnak, illetve letölthető a tag webirodájában a dokumentumtár menüpontban.


A Start Utalvány Pontok felhasználási lehetőségei a tag részére:

- befektetési aranyat és egyéb termékeket vásárolhat belőle a Gold Millionaire Webshopjában;

- Mátrix Gold Utalvány(ok)at vásárolhat, annak érdekében, hogy Bónusz Utalvány Pontjai (Bonus Voucher Point) keletkezzenek, melyeket szintén a Gold Millionaire webshopban tud elkölteni.

 

3.2. Mátrix Gold Utalványok vásárlása

Amennyiben a tag Mátrix Gold Utalványok (Mátrix Gold Voucher) utalvány(oka)t vásárol havi rendszerességgel jogosult Bónusz Utalvány Pont jóváírásban részesedni.
 

A Mátrix Gold Utalványok (Mátrix Gold Voucher) vásárlása Start Utalvány Pontok vagy/és Bónusz Utalvány Pontok felhasználásával lehetséges, egy Mátrix Gold Utalvány 100 db Start vagy Bónusz Utalvány Pontból hozható létre és az értéke 100 euró.

A Gold Millionaire a Mátrix Gold Utalványokat egy 3-as trinális fa rendszerbe rakja be, ami a Bónusz Utalvány Pont elosztási rendszer alapját képezi és melynek működését a 3.3. pontban mutatjuk be.
 

3.3. A mátrix rendszer működése

Amikor a tag egy Mátrix Gold Utalványt vásárol, akkor az ajánlója legidősebb Mátrix Gold Utalványa alatt épülő 3-as fa rendszerbe kerül a legfelső olyan sorba, ahol még szabad hely található. Az ültetés teljesen automatikusan történik, előre meghatározott matematikai szabályszerűség szerint, melynek célja a mátrix rendszerben a sorok egyenletes töltése.

Amikor egy tag egy vagy több Mátrix Gold Utalványát kiszeretné vonni a mátrix rendszerből, akkor elsőként a legrégebben vásárolt Mátrix Gold Utalványa kerül kivonásra. Amikor a kivonás megtörténik, akkor egy üres hely keletkezik a fa szerkezetben, amit az alatta lévő Mátrix Gold Utalványok közül a legidősebb fog kitölteni és ezáltal egy sorral fentebb kerül.
 

A kivonási tranzakció elindítása esetén az adott Mátrix Gold Utalvány inaktív állapotba kerül, onnantól nem termel Bónusz Utalvány Pontokat a tulajdonosa részére. A teljes mobilizálásnak 90 napon belül meg kell történnie, ezt követően a Mátrix Gold Utalványokból Mátrix Utalvány Pontok lesznek, melyek levásárolhatók a Webshopban. Amennyiben a Gold Millionaire Ltd. 90 napon belül likviditási okokból nem tudná teljesíteni a az utalvány pont jóváírást tagja számára, abban az esetben mindent meg kell tennie, hogy a legrövidebb időn belül megtörténjen, akár lezárt projektjeinek az értékesítése árán is.
 

3.4. Bónusz Utalvány Pontok

A Gold Millionaire normál üzletmenet esetén havonta egy vagy több alkalommal Bónusz Utalvány Pontokat ír jóvá tagjai bónusz utalvány számlájára. Minden aktív Mátrix Gold Utalvány bónusz pontokat generál tulajdonosának.
 

A tag egyrészt a saját aktív státuszú Mátrix Utalványai darabszámának arányában részesül a Gold Millionaire által kiosztott Bónusz Utalvány Pontokból.
 

Másrészt a rendszer a Bónusz Utalvány Pontok jóváírásánál figyelembe veszi azt is, hogy a tag Mátrix Gold Utalványai alatt külön-külön megvizsgálva az egyes sorokban maximum 7 mélységig hány utalvány található. Minél több Mátrix Gold Utalvány kapcsolódik a tag saját utalványaihoz arányosan annál magasabb Bónusz Utalvány Pont jóváírásban fog részesülni.
 

Amennyiben a tag nem ajánlotta tovább sikeresen más aktív tagnak a Gold Millionaire lehetőséget, abban az esetben 4 mélységben található Utalványok generálhatnak számára Bónusz Utalvány Pontokat. Amennyiben a tagnak egy aktív ajánlása van 5, két aktív tag ajánlása esetén 6, három vagy több aktív tag ajánlása esetén 7 mélységből jogosult minden egyes Mátrix Gold Utalványa alatti hálózatból Bónusz Utalvány Pontokban részesedni.
 

Példa a Bónusz utalvány Pontok kiosztására. Példánk szerint a rendszerben a legelső Mátrix Gold Utalvány alatt 7 mélységig teljesen feltöltődött a faszerkezet, így összesen 3280 Mátrix Gold Utalvány található a rendszerben, mint ahogy a lenti ábrán is látható.

10.000 Bónusz Utalvány Pontot szeretnénk kiosztani a tagok között. Ebből 5.000 Bónusz Utalvány Pont egyenesen arányosan kerül jóváírásra, ennek a számítási módja: 5.000/3.280=1.52 Bónusz Utalvány Pont. Tehát ha egy tagnak 10 db Mátrix Gold Utalványa van, akkor 10x1.52=15.2 Bónusz Utalvány Pont jóváírást jelent számára.
 

Ezen felül, attól függően, hogy hányadik sorban vannak a Mátrix Gold Utalványai az alábbi Bónusz Utalvány Pont jóváírásokat kapja a fennmaradó 5.000 Pont kiosztásából. Az egy Mátrix Gold Utalványra eső Bónusz Utalvány Pontok számításának a képlete: 5.000/3.280/8=0.19
 

Ennek megfelelően az egyes sorokban lévő utalványok részesedése a Bónusz Utalvány Pontokból, feltételezve, hogy a teljes mélységig jogosultak jóváírásra:
 

0. sor 3.280 x 0.19 = 623,20 Pont
1. sor 1.093 x 0.19 = 207,67 Pont
2. sor 364 x 0.19 = 69,16 Pont
3. sor 121 x 0.19 = 22,99 Pont
4. sor 40 x 0.19 = 7,60 Pont
5. sor 13 x 0.19 = 2,47 Pont
6. sor 4 x 0.19 = 0,76 Pont
7. sor 1 x 0.19 = 0,19 Pont

 

3.5. Befektetési arany és egyéb termékek vásárlása

A tag a Gold Millionaire Webshopban levásárolhatja az alábbi utalványait:

 • Start Utalvány Pontjait

 • Bónusz Utalvány Pontjait

 • Mátrix Utalvány Pontjait

A Start Utalvány Pontokat vásárolni lehet. A Bónusz Utalvány Pontok havonta kerülnek jóváírásra. A Mátrix Utalvány Pontok akkor keletkeznek, amikor a tag visszaváltja a Mátrix Gold Utalványát. A vásárláshoz az egyes pontok összevonhatók.

A vásárlás a Gold Millionaire Webshopjában történik és egy Pont értéke egy Euró.

 

3.6. Új tagok ajánlása

Minden tag jogosult új tagokat ajánlani a Gold Millionaire rendszerbe. Új tag csak ajánlón keresztül regisztrálhat. A tag az ajánlói linkjét a webirodában találja meg.

Amennyiben egy új tag regisztrál, majd Mátrix Gold Utalványt is vásárol, abban az esetben az új tag Mátrix Gold Utalványa az ajánlója legidősebb Mátrix Gold Utalványa alatt épülő fa rendszerbe kerül elhelyezésre a legelső sorba, ahol még szabad hely található.

 

 

3.7. Karrier rendszer

A Gold Millionaire 4 karrierszintet különböztet meg:
 

Starter: az a tag, aki már legalább egy Mátrix Gold Utalvánnyal rendelkezik

Member Gold: az a tag, akinek az ajánlására egy legalább Starter karrierszinten lévő tag regisztrált

Double Gold: az a tag, akinek az ajánlására két legalább Starter karrierszinten lévő tag regisztrált

Triple Gold: az a tag, akinek az ajánlására három vagy több legalább Starter karrierszinten lévő tag regisztrált

A Starter a saját Mátrix Gold Utalványai alatt lévő utalvány hálózatból 4 mélységig jogosult, a Member Gold 5 mélységig, a Double Gold 6 mélységig, a Triple Gold 7 mélységig jogosult a Bónusz Utalvány Pont jóváírásokból részesedni.

 

3.8. Reklámozás

Minden tag köteles óvni és növelni a Gold Millionaire és termékeinek jó hírnevét. A Gold Millionaire marketingstratégiája és ösztönző rendszere, a rendszerének előnyei, valamint termékei és szolgáltatásai vonatkozásában a tagok kötelesek tartózkodni minden félrevezető vagy tisztességtelen üzleti gyakorlattól és magatartástól.

A tagok a Gold Millionaire által kínált termékek, szolgáltatások és javadalmazási lehetőségek továbbfejlesztése érdekében kötelesek folyamatosan együttműködni az üzemeltetővel. A Gold Millionaire valamennyi termékének, szolgáltatásának, programjának és promóciós anyagának kidolgozására nagy gondot fordított annak érdekében, hogy tevékenysége minden szempontból tisztességes, a valóságnak megfelelő és tartalmas legyen, valamint összhangban álljon a jogi követelményekkel. A tagok nem készíthetnek saját ismertetőket, hirdetéseket, értékesítési segédanyagokat, eladásösztönzést szolgáló anyagokat és weboldalakat, melyek a Gold Millionaire arculatát és logóját jeleníti meg, kizárólag csak a Gold Millionaire írásos engedélye mellett.

 

 

3.9. Spam és kéretlen fax küldése

A tagok a Gold Millionaire üzlettel kapcsolatban nem használhatnak vagy küldhetnek kéretlen e- maileket, elektronikus leveleket, illetve spam-eket.

 

A "kéretlen e-mail" a Gold Millionaire-el, a Gold Millionaire termékeivel, a közös díjazási programmal vagy bármely más tevékenységével kapcsolatos reklám- és eladásösztönző anyagok vagy információk telefaxon vagy elektronikus levélben történő küldését jelenti bármely címzett számára. Ez a rendelkezés nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor

 1. az érintett személy előzetesen belegyezését adta a levél elküldéséhez;
 2. amikor a tag olyan személynek küld levelet, akivel „jól megalapozott, üzleti vagy személyes kapcsolatban áll”. A "jól megalapozott, üzleti vagy személyes kapcsolat" olyan korábbi vagy meglévő kapcsolatokat jelent, amelyek egy tag és egy személy között önkéntes és kölcsönös kommunikáció útján jöttek létre a következők alapján:
  1. a személy megkeresése, kérelme, vásárlása vagy ügylete alapján a tag által kínált termékekkel összefüggésben;
  2. személyes vagy családi ismeretség útján, ha a kapcsolatot korábban nem szakította meg valamely fél.

 

 

3.10. Telefonmarketing

A kéretlen telefonhívások, amelyek célja a Gold Millionaire termékek, szolgáltatások, vagy a Gold Millionaire programjának reklámozása potenciális ügyfeleknek vagy tagoknak, telefonmarketingnek minősülnek, ezért alkalmazásuk tilos.

A tagok a fentiekre való tekintet nélkül kizárólag az alábbi esetekben jogosultak telefonhívásokat kezdeményezni a leendő ügyfelek vagy tagok irányába ("leendő ügyfél/tag"):

 • ha a tag már üzleti kapcsolatban áll a leendő ügyféllel/taggal. A tag és a leendő ügyfél/tag között "jól megalapozott üzleti kapcsolat" áll fenn a következő esetekben:
  • A leendő ügyfél/tag személyes megkeresésére vagy kérelmére a tag által kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban egy ilyen telefonhívás napját megelőző három (3) hónapon belül került sor.
  • A leendő ügyfél/tag aláírt, írásbeli hozzájárulását adta a tagnak, hogy telefonon felhívhatja. A hozzájárulásnak tartalmaznia a konkrét telefonszámot vagy számokat, amelyeket a tag felhívhat.
  • A tagok családtagjaikat, személyes barátaikat, ismerőseiket és üzletfeleiket felhívhatják.
  • A tagok a Gold Millionaire üzlet működtetésével kapcsolatban nem alkalmazhatnak telefon automatát. A "telefonautomata" olyan berendezés, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: (a) telefonszámokat tárol vagy hív fel egy véletlenszám-generátor vagy szekvenciális számgenerátor segítségével; (b) ilyen telefonszámokat kiválaszt.

 

3.11. Honlapok

 

Nem tiltott, hogy a tagok saját honlap kialakítása mellett a Gold Millionaire által kínált lehetőségeket, közvetett módon reklámozzák, viszont tartózkodni kell a Gold Millionaire arculatának és logójának megjelenítésétől valamint annak látszatát kelteni, hogy a tag a Gold Millionaire nevében tesz bármilyen üzleti ajánlatot.

 

3.12. Tartománynevek (domain-nevek)

A tagok nem használhatják internetes tartománynevükben a Gold Millionaire kereskedelmi neveit, védjegyeit, szolgáltatásainak nevét, szolgáltatási védjegyeit, termékeinek vagy vállalatainak nevét, sem pedig ezekből levezetett elnevezéseket. Hasonlóképpen nem használhatják a tagok a Gold Millionaire kereskedelmi neveit, védjegyeit, szolgáltatásainak nevét, szolgáltatási védjegyeit, termékeinek vagy vállalatainak nevét, sem ezekből levezetett elnevezéseket semmilyen e-mail címben.

 

 

3.13. Védjegyek és szerzői jogok

A Gold Millionaire megtiltja kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, formatervezési mintáinak vagy szimbólumainak bármely személy által − beleértve a Gold Millionaire tagokat is − előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli történő használatát. A tagok a Gold Millionaire írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatják eladási vagy értékesítési célokra a vállalati eseményekről vagy előadásokról készített felvételeket, továbbá nem másolhatják a Vállalat által készített hang- és video anyagokat sem kereskedelmi, sem személyes célokra.

Jelen pont nem érinti a Gold Millionaire által készített, olyan reklám jellegű videókat, amelyek youtube-on, facebook-on történő megosztása engedélyezett.

 

 

3.14. Média

A tagok a média megkeresésére nem nyilatkozhatnak a Gold Millionaire nevébenl, kizárólag a saját, mint ügyfelek vagy tagok tapasztalatait oszthatják meg a Gold Millionaire termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekre. A tagok a Gold millionaire nevében nem nyilatkozhatnak. Ez az irányelv biztosítani kívánja a nyilvánosság megfelelő és következetes tájékoztatását, valamint a Vállalat jó hírnevének megőrzését.

 

 

3.15. Kártalanítás

A tagok teljes mértékben felelősek a Gold Millionaire termékeivel és a programmal kapcsolatban tett minden olyan szóbeli és írásbeli állításért, amely kifejezetten nem szerepel, a hivatalos Gold Millionaire anyagokban. A tagok vállalják, hogy amennyiben olyan kijelentést vagy nyilatkozatot tesznek, ami nem megalapozott és a Gold Millionaire működését negatívan érinti, abban az esetben a Gold Millionaire ügyvezetőit, munkatársait, alkalmazottait és képviselőit kártalanítják. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony megszűnése után is érvényben marad.

 

3.16. Észrevételek és kérdések

Ha egy tagnak bármilyen kérdése merülne fel bónusz jóváírásokkal, tevékenységi jelentésekkel vagy díjakkal kapcsolatban, vagy ezekkel kapcsolatban hibákat tapasztal, köteles e tekintetben az állítólagos hiba vagy a kérdéses körülmény felmerülésétől számított legrövidebb időn belül, lehetőleg 8 napon belül írásban tájékoztatni a Gold Millionaire-t. A Vállalat azokért a hibákért, mulasztásokért vagy problémákért, amelyekről 30 napon belül nem kap bejelentést, nem vállal felelősséget.

 

3.17. Hatósági engedélyek és jóváhagyások

 

A közvetlen értékesítési vállalatok működéséhez vagy programjához nincs kifejezetten szükség engedélyre, és a gyakorlatban nem is kerül sor ilyen engedélyezésekre. Ezért a tagoknak tilos azt állítaniuk, vagy azt a benyomást kelteniük, hogy a Gold Millionaire vagy a Gold Millionaire programját valamely hatóság "jóváhagyta", "engedélyezte" vagy más módon elismerte. Amennyiben a Gold Millionaire egyes leányvállalatai tevékenysége engedélyhez kötött, természetesen azzal rendelkeznek.

 

3.18. Kiskorúak tagsága

A Gold Millionaire tagjai csak azok a személyek lehetnek, akik legalább a 18. életévüket betöltötték. 18 évnél fiatalabb tagok nem vehetnek részt a Gold Millionaire programjában. Ha egy tag betölti a 18. életévét, csatlakozhat a Gold Millionaire programhoz.

 

3.19. Öröklés

Egy tag halála vagy cselekvésképtelensége esetén a vagyoni értékű joga átadható örökösei számára. Ilyen esetben az üzemeltetőhöz be kell nyújtani az öröklési bizonyítványt vagy jogerős hagyatékátadó végzést annak igazolására, hogy az átadás szabályszerű. Ha egy Gold Millionaire tagság végrendelet vagy öröklés útján kerül átadásra, az örököst az alábbi feltételek teljesülése esetén megilleti az elhunyt tag valamennyi Start, Bónusz és Mátrix Utalvány Pontja. Az örökösnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

 1. új tagfelvételi kérelem kitöltése és a megállapodás aláírása;
 2. a Megállapodás feltételeinek és rendelkezéseinek teljesülése; valamint
 3. az elhunyt tag által betöltött státusz feltételeinek teljesítése.

A jelen szakasz alapján átruházott Gold Millionaire üzlet Start, Bónusz és Mátrix Utalvány Pontja átváltásra kerül a Gold Millionaire Webshop arany termékeire és ez az öröklött vagyon részét képezi.

 

 

3.20. A tagok címének vagy telefonszámának megváltozása

 

Az együttműködés érdekében rendkívül fontos, hogy a tagok adatai mindig aktuálisak legyenek. A programban való részvétel csak akkor lehet eredményes, ha a tagok valamennyi adataikban bekövetkező változást 8 napon bejelentenek az üzemeltetőnek. (webirodában tudják módosítani)

 

3.21. Rágalmazás mellőzése

A Gold Millionaire a legjobb termékeket és a legjobb szolgáltatást kívánja nyújtani a tagjai számára. Ezért fontosak a tagok konstruktív bírálatai és javaslatai. Ezeket a javaslatokat írásos formában kell benyújtani az üzemeltetőnek, aki minden konstruktív észrevételt értékel. A negatív megjegyzések és hozzászólások, amelyeket a tagok nyilvánosan tesznek a programról, a Gold Millionaire programjának rombolását jelenti.

A fenti okból kifolyólag, a Gold Millionaire tagok számára tilos rágalmazni, torzítani vagy negatív megjegyzéseket tenni más Gold Millionaire tagokról, a Gold Millionaire programról, vagy a Gold Millionaire vezetőiről, munkatársairól vagy alkalmazottairól. A Gold Millionaire program, más Gold Millionaire-tagok, a Gold Millionaire ügyvezetőinek, munkatársainak vagy alkalmazottainak rágalmazása a jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek súlyos megsértését jelenti.

 

4. Konfliktusok rendezése és fegyelmi intézkedések

4.1. Fegyelmi intézkedések

A megállapodás, a jelen ÁSZF megsértése vagy a tagok jogellenes, megtévesztő, félrevezető vagy etikátlan üzleti magatartása esetén a Gold Millionaire belátása szerint az alábbi szankciók egyikét, vagy akár több szankciót is alkalmazhat:

 1. írásbeli figyelmeztetés vagy megrovás;
 2. követelheti a tagtól, hogy magatartásán haladéktalanul változtasson;
 3. bírság kiszabása, amely a Bónusz Utalvány Pont kifizetésből visszatartható;
 4. Bónusz Utalvány Pont kifizetésre való jog elvesztése;
 5. a szabálysértést elkövető tag tagsági megállapodásának rendkívüli felmondása; és/vagy
 6. egyéb intézkedések, amelyeket a megállapodás egyes rendelkezései kifejezetten megengednek, vagy amelyeket a Gold Millionaire ésszerűnek tart azoknak a károknak az orvoslására, amelyek részben vagy teljes egészében azáltal keletkeztek, hogy a tag az irányelvek vagy szerződés ellen szabálysértést követett el.

A Gold Millionaire a szabálysértő tag Bónusz Utalvány Pontjainak egészét (vagy egy részét) visszatarthatja arra az időszakra, amíg a tag magatartásának vizsgálata folyik.

A Gold Millionaire bizonyos helyzetekben, amikor megfelelőnek tartja, jogi lépéseket kezdeményezhet kárának pénz formájában vagy más formában történő megtéríttetése érdekében.

 

4.2. Bírósági eljárás

A jelen megállapodásból eredő, vagy a jelen megállapodással összefüggésben keletkező, illetve annak megsértéséből származó jogviták és követelések eldöntésére az illetések bíróság gazdasági ügyekkel kapcsolatos rendelkezései irányadók. Ha egy tag valamely cselekmény vagy mulasztás alapján, vagy a jelen megállapodással összefüggésben keresetet kíván indítani a Gold Millionaire ellen, keresetét a vitatott cselekmény időpontjától számított egy éven belül be kell nyújtania. Amennyiben a tag elmulasztja egy éven belül benyújtani keresetét, az adott cselekmény vagy mulasztás alapján a Gold Millionaire-el szemben támasztott minden követelése elévül.
 

Valamennyi bírósági eljárás helye a Gold Millionaire székhelye szerinti illetékes bíróság. A feleknek joguk van minden olyan információ nyilvánosságra hozatalára, amelyek a polgári eljárásokban a nemzeti jogszabályok értelmében megengedettek.
 

A vitát eldöntheti peres eljáráson kívül egy választott bíró, egy olyan ügyvéd, aki a gazdasági jogi ügyletek szakértője, és akinek fő szakterülete a közvetlen értékesítési ágazat. A választott bírósági eljárási költségeit és kiadásait mindegyik fél maga viseli, beleértve az ügyvédi díjakat és eljárási illetékeket. A választott bíró döntése végleges, és a felekre nézve kötelező, továbbá szükség esetén bármely illetékes bíróságon benyújtható ítélethozatal céljából.
 

Jelen ÁSZF független a tagsági megállapodás bármely célból történő megszüntetésétől vagy lejáratától. A jelen ÁSZF egyik rendelkezése sem gátolja meg a Gold Millionare-et abban, hogy átruházó végzést, letiltási határozatot, határidőhöz kötött bírósági rendelkezést, ideiglenes rendelkezést, abbahagyásra kötelező ítéletet vagy bármely más jogilag megengedett eszközt kérelmezzen és megszerezzen annak érdekében, hogy a választott bírósági vagy egyéb eljárás alatt vagy annak benyújtását követően, illetve választott bírósági vagy egyéb eljárással kapcsolatos döntést vagy ítéletet megelőző várakozási időszak alatt biztosítsa és megvédje érdekeit.

 

4.3. Rendkívüli felmondás

Abban az esetben, ha a tag megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Gold Millionaire a 4.1 pontban rögzített szankciókhoz folyamodhat, beleértve a tagsági megállapodás rendkívüli megszüntetését is. A felmondás elektronikusan (e-mail) vagy postai úton (tértivevényes ajánlott levélben), a tag legutolsó ismert címére történő kézbesítésének/megküldésének napján válik hatályossá, vagy amikor a tag ténylegesen megkapja a felmondásról szóló értesítést (aszerint, hogy melyikre kerül sor előbb).

 

Hatályos 2018.08.10-től.

.
.
Kontakt